head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
1.จรรณยาบรรณ
 
 

      

                        

  จรรณยาบรรณ
 สำหรับลูกค้าที่ออกแบบกับเรา
จะเป็นIDEAของท่านเอง หรือจากบุุคคลใดก็ตาม ทางบริษัทจะไม่นำ
ออกมาเผยแพร่จะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม หรือนำชื่อของท่านมาอ้างอิง เว้นแต่ได้รับการอนุญาติจากท่านแล้วเท่านั้นดังนั้นขอให้ท่านสบายใจได้เลย การออกแบบกับทางเราจะไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับเจ้าของโครงการต่างๆที่ได้จัดทำ
ภาพ 3Dกับทางเราไว้ เราจะไม่นำแบบของท่านมาเปิดเผย หรือเผยแพร่โดย
เช่นกัน สังเกตได้ว่าในผลงาน 3D อาจจะมีน้อยไปนิด เนื่องจากเราไม่ได้นำ
ผลงานของลูกค้ามาแสดง รวมถึงบริษัทรับออกแบบที่จ้างเราออกแบบให้นั้น เราก็ไม่อ้างอิงผลงาน
ว่าเราออกแบบให้บริษัทของท่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง

ธรรมาภิบาลของภาคเอกชน ( Good Corporate Governance) ต้องมี
+มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders)
+มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
+มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
+เน้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนระยะยาว
+คำนึงถึงความซื่อสัตย์ ต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
+คำนึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม
+ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

หลักที่พนักงานควรยึดถือในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณ คือ
+ซื่อสัตย์สุจริต
+จิตมุ่งบริการ
+งานสัมฤทธ์ผล
+พัฒนาตน
+ทุกคนตรวจสอบได้

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator