head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
 
 
 1. ที่ดินปลูกสร้าง 
  • ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการปลูกสร้าง   เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
  • ที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่เขตชลบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล             หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับพิจารณาปลูกสร้างเป็นรายๆไปโดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง
 2. เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้
  • เอกสารคำขอจ้างก่อสร้างบ้าน 1 ชุด 
  • สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของเจ้าของที่ดินและ     ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน    5 ชุด
  • สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) ปีล่าสุด


   ** 
   เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **
 3. รายละเอียดสถานที่ปลูกสร้าง
  • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้สะดวก           หากสถานที่ปลูกสร้างคับแคบต้องขนย้ายวัสดุ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิด-ชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
  • สถานที่ปลูกสร้างหากอยู่ในที่ส่วนบุคคล และต้องเสียค่าผ่านทาง ค่ามัดจำ หรือค่าใช้จ่ายใดๆลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
  • สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดำเนินการเคลียร์สถานที่ก่อสร้างให้พร้อม เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
  • สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัทฯ กองวัสดุก่อสร้าง และปลูกที่พัก    คนงาน ขนาดตามที่บริษัทกำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร)
  • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่าน
  • สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นต้องใช้เข็มฐานราก นอกเหนือเข็มตอกขนาดมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 4. บริการขออนุญาต เลขบ้าน มิเตอร์ประปา ไฟฟ้า
  บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในระหว่างก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอ      ตามรายละเอียดดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า     แต่ในกรณีที่ต้องมีการปักเสา พาดสายเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรวม      ค่าธรรมเนียมเองทั้งหมด ตามราคามาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้  ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราว ของการประปานครหลวง บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาชั่วคราวสำหรับสถานที่ปลูกสร้างที่มีเมนประปาผ่านแนวที่ดินเท่านั้น ทั้งนี้หากมีการขุดถนนเพื่อฝังท่อประปาหรือมีการขอขยายแนวเขตท่อประปากรณีไม่มีเมนประปาผ่านหน้าสถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะทำเรื่องโอนมิเตอร์ชั่วคราวเป็นมิเตอร์ถาวรให้ โดยลูกค้าชำระค่าโอนเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)    ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียน การเปลี่ยนประเภทการใช้ลูกค้า     เป็นผู้รับผิดชอบ

กรณีน้ำบาดาลทั่วไปที่ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือน้ำประปาที่ขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาค ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง อาทิ ค่ามิเตอร์ ค่าประกันการใช้น้ำ ค่าท่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าดำเนินการของอบต. ตามจริง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ และรับผิดชอบเฉพาะค่าน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างของบริษัทฯ เท่านั้น

หมายเหตุ หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอย้ายตำแหน่งมิเตอร์ประปา จากตำแหน่งที่ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว (เงื่อนไขต่างๆ ที่กล่างมา ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน)

 

 

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator